Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

juznazawsze
juznazawsze
juznazawsze
5479 3302 500
Reposted fromscorpix scorpix viahelloword helloword

December 20 2013

juznazawsze
czuję wolności smak, pachnie tak cudnie, samodoskonaleniem... doskonałością... sam...samo....
...
samowystarczalnością.
juznazawsze

December 18 2013

juznazawsze
sami siebie ograniczamy, bo niby co innego stoi nam na drodze do bycia kimś ?
— bosobienieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viamisne misne
juznazawsze
Pozwól jej spać,
bo kiedy się obudzi,
będzie mogła przenosić góry.
— Napoleon Bonaparte
Reposted fromweightless weightless viamisne misne

December 13 2013

juznazawsze

December 10 2013

juznazawsze

December 09 2013

juznazawsze
8079 bc22 500
story of my life
Reposted froma-s a-s viahelloword helloword
juznazawsze
0361 cf58
Reposted fromohhh ohhh viahelloword helloword

December 03 2013

juznazawsze
tak bardzo zapragnąłem oddychać... i zacząłem...
juznazawsze
6424 0319 500
zło dobro zło
Reposted fromwojtku wojtku viamisne misne

December 02 2013

juznazawsze
Było mi dziś lepiej, bo nie miałam czasu myśleć. 
— stare wpisy z pamiętnika
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viahelloword helloword
juznazawsze
z romansów to chyba nigdy nic nie było..

December 01 2013

juznazawsze
Im cięższa jest walka tym wspanialsze zwycięstwo.
— Cyrk Motyli
Reposted fromane ane viamisne misne
juznazawsze
4692 c01f
Reposted fromwetryagain wetryagain viamisne misne

November 25 2013

juznazawsze
7110 4883 500
©maciasu2013 - Ry-Bitwy
Reposted frommaciasu maciasu viaHaere Haere
juznazawsze
8582 b477
Reposted fromflesz flesz viaHaere Haere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl